Effekter i trappeopgange

Preview COLOURBOX1893535

Hvad gælder med de ting som står og flyder i opgangen?

Vedr. henstilling af effekter i trappeopgang

Bygningsreglementet  har  fastsat  nogle  funktionskrav  til  adgangsforholdene  i  bygninger.  Trapper  i en etageejendom skal normalt sikre gode adgangs-og flugtvejforhold forbygningens brugere. For at sikre dette, er der nogle formelle krav i Bygningslovgivningen der skal overholdes. Flugtveje skal udformes  på  overskuelig  måde  som  gange  og  trapper,  der  giver  betryggende  mulighed  for,  at personer kan bringe sig i sikkerhed på terræn i det fri. Flugtveje må ikke indrettes til andre formål end   trafik. Gange kan dog indrettes til formål, som ikke medfører væsentlig forøget brandbelastning eller reducerer gangenes funktion som flugtveje.

Som udgangspunkt må der ikke forefindes oplag med væsentlig brandbelastning i en trappeopgang. Henstilles dereffekter uden væsentlig brandbelastning i trapperummet, må de ikke kunne genere gangarealet. Trapper i etageboligbebyggelse skal have en fri bredde på min.1,0 m.

Ansvaret  for  henstilling af ulovlige effekter i trapperummet påhviler i første omgang den der har gjort det,men ejendommens  ejer/administrator har pligt til at påtale ulovlige forhold og holde ejendommen i forsvarlig og sikker stand.

Såfremt ejer/administrator ikke sikrer at ejendommen holdes i forsvarlig og sikker stand, kan kommunens bygningsmyndighed påbyde ejer/administrator at sikre dette.

En eventuel anmeldelse skal derfor stiles til afdelingen: Plan, byggesag og miljø, Teknisk Forvaltning, Tårnby Rådhus.

 

Uddrag af Bekendtgørelse nr. 184 af 06/05 1983 brandsikring af  beboelsesbygninger opført år 1900 og senere:

Ordensforskrifter m.m.

§ 9."Ejendommens adgangsarealer, brandredningsarealer (brandveje), trapper med tilhørende forrum og gange samt adgang hertil må ikke indrettes eller benyttes til andre formål end adgang eller tilkørsel. Arealerne, trapperne og gangene m.v. skal holdes ryddelige. De må heller ikke anvendes til henstilling af biler, cykler og barnevogne m.m. eller til oplagring af varer og affald m.m., der kan fremme en brands udbredelse eller hindre personers flugt og brandvæsenets indsats i tilfælde af brand."

 

Henning Vestergaard Beredskabschef

×

Cookie info