Vagtcentralen

Operatør OVC

På hverdage efter kl. 15.30, samt i weekender, overtager brandvæsenets overvågningscentral, telefonvagten for enkelte af kommunens tekniske afdelinger, herunder blandt andet driftsafdeling (veje og vejbelysning)

 

ABA-ALARMER (Automatiske Brandalarmerings Anlæg):

En række kommunale, samt en del større private firmaer, herunder bl.a. Københavns Lufthavn, Kastrup, er tilknyttet Tårnby med direkte overførsel af automatiske brandalarmer. Overførslen sker sideløbende med at alarmen indgår til Alarmcentralen i København (112)

Ved fejlstatus på alarmsystemerne, sørger brandvæsenet for at rekvirere tekniker og/eller kontaktpersoner tilknyttet alarmstedet. Der er i øjeblikket tilknyttet 140 anlæg til denne funktion.  


Tyverialarmer:

Samtlige tyverialarmer på kommunens bygninger og tekniske anlæg, bliver døgnovervåget fra brandstationen.

I tilfælde af tyverialarm kontaktes politiet, og der afsendes to brandmænd til adressen for afsøgning, retablering, samt eventuel afdækning af ødelagte vinduer og døre.

Ved fejlstatus på alarmsystemerne, sørger brandvæsenet for at rekvirere tekniker og/eller kontaktpersoner tilknyttet alarmstedet. Der er i øjeblikket tilknyttet 110 anlæg til denne funktion.  


Teknikalarmer:

Elevatorer: Fra en del af kommunens ejendomme, herunder plejehjemmene og en række beskyttede boliger, overvåges elevatordriften med direkte alarmoverførsel. I tilfælde af elevatoralarm, afsendes to brandmænd (alternativt: en reduceret udrykning) til adressen for teknisk assistance og retablering af anlægget.

Der er i øjeblikket tilknyttet 34 anlæg til denne funktion.

Tekniske anlæg:Fra nogle få af kommunens ejendomme overvåges de tekniske kontrolsystemer med direkte alarmoverførsel.

I tilfælde af teknisk alarm, rekvireres en tilkaldevagt tilknyttet det enkelte sted. Alternativt kan der afsendes to brandmænd til adressen for teknisk assistance.

Der er i øjeblikket tilknyttet 2 anlæg til denne funktion.  


Kørselsfunktion:

Kørsel med hjælpemidler har længe været en af brandvæsenets større daglige opgaver. I samarbejde med kommunens ergoterapeuter og hjælpemiddeldepot, sørger brandvæsenet for kørsel og opsætning af diverse hjælpemidler, eksempelvis kørestole, rollatorer og elevations-senge.

Ved fejl eller defekter på hjælpemidler, kan brandvæsenet rekvireres hele døgnet og sørge for servicering eller udskiftning af disse.

Under denne funktion hører desuden også service på hjemmeplejens/hjemmesygeplejens køretøjer, herunder starthjælp, hjulskift, samt lettere autobugsering. 

Der køres dagligt ca. 10-12 kørselsekspeditioner (hjælpemidler).  


Tryghedsalarmer:

I direkte tilknytning til ovenstående funktion, forestår brandvæsenet opsætning, nedtagning samt vedligeholdelse af alle omsorgsafdelingens nødkaldeanlæg. Opstår tekniske fejl og batterisvigt på anlæggene, sørger brandvæsenet for at servicere eller udskifte disse.

Hvert andet år skiftes der desuden genopladelige batterier (nødstrømsforsyning) i samtlige opsatte nødkaldeanlæg og de hertil hørende trykknapsendere.

Der er løbende ca. 480 tryghedsalarmer/nødkaldeanlæg i drift.  


Omsorgstjeneste:

Løfteopgaver: Hjemmepleje- og hjemmesygeplejesystemet i Kommunen, er tilknyttet en stor del faste patienter som i kraft af alderdomssvækkelse og/eller sygdom, har øget risiko for at falde i deres hjem.

I tilfælde af fald-uheld, kan patienten aktivere sin tryghedsalarm. Sygeplejersken/hjemmehjælperen modtager alarmen og kan herefter rekvirere brandvæsenets hjælp til patientløft.

I tilfælde af løfteopgaver, afsendes to brandmænd til adressen for assistance. Ved mistanke om tilskadekomst, sørger mandskabet for at rekvirere ambulance eller vagtlæge.

Der er løbende tilknyttet ca. 500 patienter til denne funktion.  


Telefonkæder:

Telefonkæderne er en tryghedsordning for ca. 110 af kommunens ældre borgere. Ordningen blev startet efter initiativ fra Lions Club, og har til dato fungeret i brandvæsenets regi i mere end 20 år.

Fra stationen ringer man hver dag kl. 0830, til første person i hver af de 10 kæder. Denne ringer så videre til den næste i kæden og så fremdeles. Den sidste i kæden afslutter ved at ringe til brandstationen og kvittere for en ubrudt kæde.

Ved brud på en kæde, sender operatøren straks et køretøj af sted til den som ikke svarer. Nøgler til samtlige medlemmer administreres af brandvæsenet, som således også kan benyttes som "ekstranøgle-vagt" i nødstilfælde.  


Brandsyn:

Fra Plan, Byggesag & Miljø på rådhuset forestås brandteknisk rådgivning og byggesagsbehandling, herunder korrespondancer, besigtigelser, samt behandling af diverse ansøgninger.

Det særlige brandsyn, som er påbudt i henhold til Beredskabslovens §36 stk. 13, som forestås fra brandstationen, omfatter fredede bygninger, bygninger hvor mange mennesker samles, brandfarlige bygninger, samt brandfarlige oplag.  


SKORSTENSFEJNING:

Det almindelige brandsyn, som er påbudt i henhold til Bygge- og Boligstyrelsen bekendtgørelse nr. 239 (af 27. april 1993), forestås til daglig af kommunens fast tilknyttede skorstensfejermester Carsten Kjær. Aftalen administreres af Beredskabschefen.


 

UNDERVISNING:

Brandvæsenet tilbyder undervisning i elementær brandslukning for kommunale institutioner og private virksomheder. På et sådan kursus får man en kort teoretisk baggrund for en ildebrands opståen, hvorefter man får lov i praksis at slukke ildebrand med

Hhv pulver-, vand- og CO2-slukker samt brandtæppe.

Brandvæsenet tilbyder ydermere kurser i førstehjælp til kommunens ansatte, med fokus på genoplivning i form af HLR (Hjerte- Lunge Redning) og genoplivning med AED (Hjertestarter).


Div. eftersyn:

Brandhaner: To gange årligt, efterser og afprøver brandvæsenet samtlige af kommunens 950 brandhaner. Fejl og mangler udbedres af brandvæsenet selv med løbende vedligeholdelse.

Brandmateriel: En gang årligt foretager brandvæsenet kontrol af brandslukningsmateriel på alle kommunale institutioner.  

 

×

Cookie info